Biuro obsługi klienta

Telefon:
601 861 018

E-mail: kontakt@superopal.com

P.H.U. Joanna Libera
Zawidowice 57
56-420 Bierutów

NIP: 911-190-03-49

Akcyza

Czy muszę zapłacić akcyzę przy zakupie węgla na firmę?
Zwolnienie od podatku akcyzowanego wymaga zgłoszenia odpowiedniego dokumentu do Urzędu Celnego właściwego dla miejsca prowadzonej przez Państwa firmę działalności. Jeżeli otrzymali Państwo dokument zwalniający od akcyzy opłata nie będzie konieczne, natomiast jeśli nie posiadają Państwo wyżej wymienionego pisma od Urzędu Celnego konieczne jest wniesienie opłaty.

Od czego zależy koszt akcyzy?
Koszt akcyzy zależy najprościej mówiąc od klasyfikacji paliwa stałego. Zależnie od kaloryczności węgla liczona jest podatek. Koszt akcyzy za każdą tonę węgla o niższej kaloryczności wynosi 13,78zł brutto. W wypadku produktów wysokoenergetycznych jest to kwota do 37,40zł brutto. Najwyższą stawką 43,29zł brutto objęty jest koks. Opodatkowanie wyrobów akcyzowych reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.(Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z pźn. zm.)

Koszty akcyzy ekogroszku w sklepie Super Opał:
Eko groszek Ledvice - 13,54zł
Eko groszek 22 żółty - 13,54zł
Eko groszek 25 niebieski - 37,47zł
Eko groszek 28 zielony - 37,47zł

Czy mogę być zwolniony od akcyzy?
W niżej wymienionych punktach przedstawiamy przewidziane w ustawie zwolnienia od podatku akcyzowego do celów innych niż działalność gospodarcza oraz niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Wystarczy sprawdzić czy możesz być zwolniony od akcyzy, jeżeli tak musisz wystosować odpowiedni dokument do Urzędu Celnego.

Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do celów innych niż działalność gospodarcza obejmuje wyroby zużywane przez:
1. Pośredniczący podmiot węglowy
2. GOSPODARSTWA DOMOWE
3. Organy administracji publicznej
4. Jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
5. Podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
6. Żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016)
7. Podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092)
8. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.22)
9. Organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887).

Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej obejmuje wyroby zużywane:
1. W procesie produkcji energii elektrycznej
2. W procesie produkcji wyrobów energetycznych
3. Do przewozu towarów i pasażerów koleją
4. Do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
5. W pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie
6. W procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych (procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. U. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.)
7. Do redukcji chemicznej
8. Przez zakłady energochłonne do celów opałowych (przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.).
9. Przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zobacz także:

Płatności
Ustawienie pieca

© Super Opał, by Agencja Marketingowa DawidRZA 2013